Höghastighetsbanan

Det här är Sverigeförhandlingen

Den rapport vi nu producerar – och som ska lämnas till Sverigeförhandlingen den 1/10 – omfattar framtagande av nyttor av en ny stambana för höghastighetståg för sydöstra Sverige med ett fördjupat fokus på Älmhult, Växjö, Karlskrona och Kalmar kommuner. Nyttobeskrivningen följer Sverigeförhandlingens upplägg och leder i görligaste mån till kvantitativa resultat. Här kan du läsa om bakgrunden till arbetet.

Med tidshorisont 2035 ska Stockholm vara sammanbundet med Göteborg och Malmö via höghastighetsjärnväg. Sträckorna ska trafikeras av höghastighetståg, med en hastighet upp till 320 km/h och storregionala snabbtåg med hastigheter på 200-250 km/h. Målet är att nå en restid mellan Stockholm och Göteborg på två timmar och Stockholm och Malmö på två och en halv timme. Trafikeringen på anslutande banor måste utvecklas och anpassas och avlastningen på befintliga stambanor kommer att öka kapaciteten för godstransporter.

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att bland annat möjliggöra ett snabbt genomförande av nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Inom ramen för förhandlingen ska principer för finansiering tas fram, tillsammans med lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. Trafikverket har en rad uppdrag åt Sverigeförhandlingen och studerar bland annat alternativa dragningar av banan, stationslägen, kopplingspunkter med befintliga banor och skall svara på om alternativen är genomförbara

I förhandlingen om finansiering kan berörda kommuner, regioner, städer och näringslivet vara med och påverka. En del omfattar framtagande av uppgifter om nyttor mot tidsperspektivet 2035. Beroende på vilken nytta som höghastighetsjärnvägarna medför finns det en uttalad ambition att kommuner längs banorna skall bidra till investeringskostnaden för banorna, dvs järnvägsinfrastrukturen. Därutöver har kommunerna att själva räkna igenom sitt eget åtagande i nya stationer, tillhörande lokal stadsutveckling och dess infrastruktur för att en samlad bild kan upprättas.

En viktig del i uppdraget är att Sverigeförhandlingen har ett mål om att 100 000 fler bostäder ska tillgodoräknas kommunerna som ett resultat av att nya stambanor byggs. Värdet på tillkommande och befintliga bostäder förmodas öka tack vare att kommunerna kan erbjuda bättre möjligheter för resande för sina invånare. Delar av den värdehöjning som kan härledas till utbyggnaden av höghastighetsbanorna kan utgöra en del av kommunernas eveentuella medfinansiering.

De nyttor som omfattas av Sverigeförhandlingen är:

  • Bostadsnyttor
  • Arbetsmarknadsnyttor
  • Resenärsnyttor
  • Näringslivsnyttor
  • Miljönyttor
  • Sociala nyttor