Höghastighetsbanan

Etappvis utbyggnad bäst enligt regeringen

Idag presenterade regeringens förslag till infrastrukturproposition för 2018-2029. Regeringen ställer sig bakom en etappvis utbyggnad av höghastighetsbanan vilket är helt i linje med  Nätverket Höghastighetsbanans förslag.

I propositionen avsätts 625 miljarder för perioden 2018-2019 varav ca hälften ska gå till nyinvestering i nya banor i landet som helhet. Inom detta ryms Ostlänken mellan Järna-Linköping som också är den första etappen av höghastighetsbanan.

Vilka övriga etapper är, och när dessa ska bygga,s ska den kommande åtgärdsplaneringen specificera. I de anslag som regeringen avsatt för järnvägsunderhåll och nyinvesteringar ryms inte hela systemet. Anna Johansson ser därför en fortsättning av höghastighetsbanans utbyggnad efter 2029 och bedömer förutsättningarna för en partiövergripande överenskommelse i frågan som goda.

Läs gärna vår rapport Kapaciteten och effekten ökar med östlig sträckning