Höghastighetsbanan

Trafikverkets förslag för för transportsystemet

Den 31/8 presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Nu inleds ett remissförfarande som avslutas i november 2017. Regeringen förväntas fatta beslut om planen under våren 2018. Förslaget till ny nationell plan skiljer sig markant från det som Sverigeförhandlingen föreslår så här långt i sin utredning.

  • Sverigeförhandlingens målprioritering vad gäller syftet med en ny stambana skiljer sig åt. Sverigeförhandlingen prioriterar restidsmålet medan Trafikverket prioriterar en ny stambanas kapacitetshöjande effekt på södra och västra stambanan.
  • Sverigeförhandlingen föreslår i mångt och mycket samma etappvisa utbyggnad som Trafikverket men med skillnaden att de vill att hela systemet byggs ut fram till 2035. Detta kräver en annan finansieringsform än vad regeringen hittills varit villig att diskutera.
  • Sverigeförhandlingen föreslår att systemet byggs med 320 km/h med fixerat spår. Denna lösning är investeringsmässigt dyrare men billigare vad gäller underhåll.
  • Trafikverket föreslår, baserat på regeringens uppdrag om etappvis utbyggnad i takt med att ekonomin tillåter, 250 km/h och ballasterat spår. Denna lösning är investeringsmässigt billigare men dyrare vad gäller underhåll.
  • Trafikverket har i den nationella planen tagit med de investeringsobjekt som återfinns i Sverigeförhandlingens överenskommelser med de tre storstadsområdena. I övrigt nämns inget angående Sverigeförhandlingens val av sträcka genom Småland. Denna sträcka ska utredas på nytt för ett genomförande någon gång efter 2029.

Här kan du läsa mer om Trafikverkets utredningar.

Ytterligare studier ska genomföras för att kunna ta ställning till vilken av sträckorna Jönköping-Borås eller Jönköping-Hässleholm som ska komma först.
Trafikverket nämner endast de åtgärder som Sverigeförhandlingen förhandlat fram tillsammans med de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Sverigeförhandlingens val av sträcka mellan Hässleholm och Jönköping nämns överhuvudtaget inte.

Trafikverket föreslår vidare att den nya stambanan byggs med en hastighet om 250 km/h och på ballasterat spår. Tidsmålet att kunna resa Stockholm-malmö/Göteborg på 2,5 h respektive 2 h tonas ner.

Kust till kust-banan och Södra stambanan fortsatt viktiga
Växjö kommun fortsätter nu arbetet för en upprustning av Kust till kust-banan och Södra stambanan, tillsammans med kommunerna i sydöstra Sverige. I förslag till ny nationell plan är mötesspår och partiellt dubbelspår på sträckan Växjö–Alvesta med på listan över objekt som kan realiseras om Trafikverkets budget höjs med 10 %. Denna investering är oerhört viktig för utvecklingen av den regionala pendlingen i sydost men också för att skapa ett mer robust transportsystem söderut mot Skåne. Fram tills att Regeringen fattar sitt beslut om ny nationell plan våren 2018 finns möjlighet att påverka prioriteringsordningen.