Höghastighetsbanan

ARGUMENTATIONEN

Argumentationen baseras på internationell forskning kring regionalekonomiska effekter av höghastighetsbanor. En sträckning via sydöstra Sverige uppfyller alla de kriterier som bör finnas för att en höghastighetsbana ska få bästa möjliga samhällsekonomiska nytta för Sverige.

I kapitel 2 i slutrapporten lyfts argument för varför höghastighetsbanan bör gå från Jönköping via Växjö och Älmhult och vidare ner mot Hässleholm, Malmö och Kastrup/Köpenhamn.

 

UTGÅNGLÄGE SVERIGE

Höghastighetsbanan är det största samhällsbyggnadsprojektet i vår tid och en fråga som berör hela Sverige. Det är angeläget att sträckningen skapar största möjliga samhällsekonomisk nytta och största möjliga potential för framtiden såväl nationellt som regionalt och lokalt.

Västra stambanan och Södra stambanan skapar tillsammans med höghastighetsbanan en stark bas för infrastrukturen i Sverige. Till dessa viktiga stråk ansluter tvärbanor i öst-västlig riktning. Med Kust till kust-banan, Blekinge kustbana och Skånebanan kopplas södra Sverige samman i ett starkt infrastrukturnät. Södra Sveriges viktiga arbetsmarknadsregioner och regioncentra förbinds på ett effektivt sätt.

På samma gång kopplas åtta universitet och högskolor från Linköping ner till Malmö tätt samman, vilket underlättar utbyte och samarbete mellan lärosätena och mellan lärosäten och regionens näringsliv. Med tanke på Västra stambanans funktion för stråket mellan Oslo och Köpenhamn kommer troligen i närtid en diskussion om banans anpassning för högre fart och kapacitet. Att då satsa på en västlig sträckning av höghastighetsbanan genom Småland riskerar att snedfördela södra Sveriges infrastruktur. Resultatet blir att sydöstra Sverige stängs ute från resten av landet.

Ett läge mitt i Kronobergs län ger nytta för hela sydostregionen och inkluderar Blekinge och Kalmar, som annars hamnar i infrastrukturskugga. Länen sammanlänkas och stärker utvecklingsmöjligheterna för den här delen av Sverige, vilket är av synnerligen stor vikt för Sverige när landets största samhällsbyggnadsprojekt någonsin planeras och verkställs.

Med Karlskronas geografiskt strategiska läge, mitt i den växande Östersjöregionen, skulle också fler möten och affärsförbindelser kunna ske med andra EU-länder via färjeförbindelser till exempelvis Gdynia i Polen och Klaipeda i Litauen. I Polen finns idag en höghastighetsbana mellan Gdynia och Krakow.


BÄSTA MÖJLIGA ARBETSMARKNADSNYTTA

Växjö, Älmhult, Kalmar och Karlskronas arbetsmarknadsregioner kopplas starkt mot varandra och mot Skåne, Jönköping och Östergötland. Forskning visar att orter som utgör primära regionala center gynnas mer av en höghastighetsbana än mindre orter och sekundära regionala center (Greengauge 21 2006). Den totala effekten för arbetsmarknaden i hela södra Sverige blir därmed högre.

 Nyföretagande

nyföretagandeAndel nya företag per 1 000 invånare, årsgenomsnitt 2011-2014, visar att det är den östliga regionen som har högsta tillväxten av nyföretagande. Dessutom handlar det inte om varuproducerande industriföretag, utan främst tjänsteföretag.

 

 

 

 

 

 

Växjö, Kalmar och Karlskronas är också universitets- och högskolestäder med en hög utbildningsnivå, vilket lämpar sig väl för den strukturomvandling näringslivet genomgått där tillverkningsindustrin minskat och tjänstesektorn ökat. En höghastighetsbana ger en större positiv utveckling för sektorer som kännetecknas av en högutbildad och specialiserad arbetskraft, hög andel kund- och affärsbesök och internationella kontakter. Tjänstesektorn gynnas mer än tillverkningssektorn av närheten till ett stationsläge på höghastighetsbanan (Graham 2005, Greengauge 21 2006, Graham 2007, Tems Inc. 2008, Greengauge 21 2010).

 

Utbildningsnivå

utbildning Bilden visar andelen personer med minst tre års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år, i procent av befolkningen.

 

 

 

 

 

 

 


BÄSTA MÖJLIGA NÄRINGSLIVSNYTTA

Genom att koppla Höghastighetsbanan med Kust till kust-banan skapas en infrastruktur med stort upptagningsområde där åtta universitet och högskolor, från Linköping ner till Malmö, knyts närmare varandra. Höghastighetsbanan, med stationslägen i Växjö och Älmhult, skapar förutsättningar för arbetsmarknad och utbildning, där styrkan med den östliga sträckan genom Småland, ur ett storregionalt perspektiv, framstår som det bästa alternativet. Det är en uppenbar drivande faktor att sydöstra Sverige kan bidra till – och ta del av – utveckling- en i Stockholms och Malmös bostads- och arbetsmarknadsområden.

Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, Blekinge Tekniska högskola i Karlskrona, samt IKEA i Älmhult fyller samtliga viktiga funktioner för Sverige. Nationella och internationella samarbeten och utbyten sker dagligen. En höghastighetsbana kommer att gynna utveckling och överföring av arbetsmetoder, forskningsresultat, kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten inom och mellan de högre lärosätena, till gagn för svenskt näringsliv och konkurrenskraft i världen.

En utbyggnad av höghastighetsbanan i Sverige skulle också medföra en överflyttning av persontrafik från befintliga banor och därigenom ge ökad kapacitet för spårbundna godstransporter. Växjö och Älmhult har en fungerande spårbunden infrastruktur via Södra stambanan samt flygplats i Växjö. Även om flygplatserna i Växjö (och i Kalmar) får förändrade roller för nationella resor, kommer de fortsätta vara regionala nav för resor till och från Europa, såväl reguljärt som charter. Den östliga sträckan genom Småland erbjuder goda integrationsmöjligheter med redan befintlig fungerande infrastruktur och med en upprustning av befintliga järnvägsspår i regionen kommer också hamnarna i Karlskrona och Karlshamn att spela en allt viktigare roll för svenskt näringsliv.


BÄSTA MÖJLIGA RESENÄRSNYTTA

Höghastighetsbanan byggs för två system – fjärrtrafik och regional trafik. Det ligger i framtida operatörers intresse att höghastighetsbanan kopplar samman starka regionala centra med ett tydligt upptagningsområde. I sydost finns ett resenärsunderlag med upp mot 600 000 invånare. Internationella erfarenheter visar att höghastighetstågen ger störst effekt i regioner med egen utvecklingskraft. Växjö, Älmhult, Kalmar och Karlskrona är alla starka regionala noder med en tydlig vision om framtiden. Befolkningsutvecklingen är positiv. En bana som läggs där flest människor bor skapar också bästa möjliga resenärsnytta.

 

Boendeattraktivitet

befolkningsutvecklingÄlmhult har en hög boendeattraktivitet inte minst tack vare karriärmöjligheterna som IKEA erbjuder, men också bra skolor och en trygg livsmiljö. Växjö, Kalmar och Karlskrona befinner sig i en hög tillväxt generellt sett, vilket också avspeglas genom boendeutvecklingen. Grafiken visar befolkningsutveckling i procent 2004-2014, källa SCB.

 

 

 

 

 

Arbetspendlare

 

arbetspendlareBilden visar andelen arbetspendlare i procent av totalt dagssysselsatta år 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

En höghastighetsbana med stationer i Älmhult och Växjö i kombination med ett triangelspår öster om Jönköping för fjärrtrafiken ger samhällsekonomiska vinster i form av kraftigt förbättrat konsumentöverskott. Ett triangelspår öppnar upp möjligheten för regional trafik på höghastighetsbanan mellan västra Sverige och sydost.


BÄSTA MÖJLIGA BOSTADSNYTTA

Växjö, Älmhult, Karlskrona och Kalmar har en stark bostadsproduktion i ett nationellt perspektiv. Kommunerna arbetar aktivt för en god planberedskap och för ett tätt samarbete med flera olika aktörer på bostadsmarknaden. Då skapas förutsättningar för ett högt och jämt bostadsbyggande.

 

Prisutveckling småhus

pris småhusPriserna för småhus i Växjö har stigit kraftigt de senaste tio åren. Kalmar, Karlskrona och Älmhult följer utvecklingen i riket.

 

 

 

 

 

 

 

 

Här finns redan aktörer med finansiella muskler som kan utveckla staden och nya knackar på dörren. Självklart skulle en höghastighetsbana ytterligare öka intresset för de här orterna, men också för mindre orter i regionen som genom bättre pendlingsmöjligheter blir mer attraktiva både för bostäder, handelsytor och kontor. Nya A-lägen kommer tillfogas en redan expansiv och attraktiv region. Bostadsbristen och trycket på tillväxtorterna skulle också kunna minska på grund av att ökad pendling istället för inflyttning. För ett fastighetsföretag blir det mer intressant att exploatera nya områden som tidigare inte varit aktuella och genom detta kommer både bostads- och arbetsmarknaden att kunna användas mer effektivt. En höghastighetsbana betyder att en redan hög bostadsproduktion kan växlas upp ytterligare. En östlig sträckning betyder också bästa möjliga bostadsnytta.


BÄSTA MÖJLIGA NYTTA FÖR SVERIGE

För att en höghastighetsbana ska få största möjliga samhällsekonomiska effekt pekar internationell forskning på ett antal framgångsfaktorer Följande förutsättningar krävs för en så bra samhällsekonomisk nytta som möjligt:

» Starka arbetsmarknadsregioner med regionala centra med tydlig vision om framtiden

» En hög befolkningstäthet och stark befolkningsutveckling

» Hög andel kunskapsintensiv tjänstesektor

» Hög utbildningsnivå

» Starka lärosäten med hög grad av samverkan med det regionala näringslivet

Kommunerna i sydöstra Sverige uppfyller samtliga dessa förutsättningar. Därför är en östlig sträckning av höghastighetsbanan genom Småland den bästa för Sverige.