Höghastighetsbanan

En livsnerv som vi behöver enormt mycket

Stefan Carlsson är landshövding i Kalmar län sedan den 20 februari 2012. I hans uppdrag ingår att samordna den statliga verksamheten i länet, liksom att följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov. Ett sådant behov är en höghastighetsbana som sträckas via den östra delen av Småland.

Kalmar län är fantastiskt! Kustläget och de rika och unika natur- och kulturmiljöerna ger möjligheter till ett gott liv, till försörjning, boende och fritidsaktiviteter. Det goda samarbetsklimatet mellan länets kommuner, regionförbund, landsting, näringsliv och länsstyrelse kring länets utvecklingsfrågor tycker jag också är oerhört glädjande. Vi jobbar tillsammans och det vinner alla på.

Men vi har också, med vår geografi och demografi, stora utmaningar. Kalmar län är långsträckt och i vissa delar glesbefolkat, medelåldern är hög. De höga natur- och kulturvärdena i kombination med de här utmaningarna ställer stora krav på Länsstyrelsen när det gäller sammanvägningar mellan olika samhällsmål. Investeringar i god infrastruktur är en avgörande framtidsfråga för regionen.

Genom att aktivt och tidigt ta del i samtal med kommunerna, länets företagare och andra myndigheter vill jag att vi på Länsstyrelsen ska vara en naturlig resurs och en motor i Kalmar läns utveckling. Jag är övertygad om att en tidig dialog både i ärenden och principiella frågor är det mest resurseffektiva för samhället. Det gäller även i dialogen med våra grannkommuner.

Kalmar, Växjö och Karlskrona har enats om att tillsammans arbeta för att få den önskade bansträckningen via Växjö. Linnéuniversitetet, regionförbund, tjänstemän och kommunpolitiker från Kronobergs och Kalmar län, samt Blekinge och Skåne, har vid flertalet tillfällen träffats för att diskutera den här frågan. Tillsammans har vi ett tydligt budskap om vikten av att den sydöstra regionen får ta del av satsningen.

Jag menar att det är en livsnerv som vi behöver enormt mycket, inte minst i Kalmar län som ligger ännu längre ut än Växjö. Det är jätteviktigt för oss – för att näringslivet ska utvecklas, för att Linnéuniversitetet ska kunna utvecklas och för att vi ska få en befolkningstillväxt som är positiv.

Det är också viktigt för utvecklingen av besöksnäringen. Jag framhåller ofta de rika och unika natur- och kulturvärdena i Kalmar län och jag är övertygad om att det finns ytterligare utvecklingspotential för besöksnäringen i dessa med en förbättrad infrastruktur.

 

Stefan Carlsson är ekonom och statsvetare och har en bred bakgrund inom statlig och offentlig verksamhet. Mellan åren 1999 och 2010 var han vd för Apoteket AB. Innan dess har han också varit regiondirektör i Region Skåne och landstingsdirektör i Jämtlands läns landsting. Sedan 2011 är han regeringens särskilda utredare med uppdrag att se över de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet. 2003 blev Stefan hedersdoktor vid Linnéuniversitetet.