Höghastighetsbanan

Ger effektiva flöden

Helena Forslund är professor i logistik vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Växjö, där man forskar och utbildar såväl svenska som internationella studenter i logistik.

Logistik definierar vi som läran om effektiva materialflöden. En viktig förutsättning för att skapa effektiva materialflöden mellan företag är att ha tillgång till kapacitet. En utbyggd svensk spårkapacitet skulle möjliggöra en överflyttning av godstransporter från lastbil till tåg. Näringslivet yttrar sig ofta positivt om att använda tåg som transportmedel, inte minst för de positiva miljöeffekterna i form av reducerade CO2-utsläpps skull. Dock använder företagen sällan tågtransporter i verkligheten. Ett argument som ofta framförs är att det inte finns kapacitet för att täcka de behov på snabba, frekventa och inte minst pålitliga transporter som företagen har. Utbyggd spårkapacitet skulle vara en möjliggörare för det.

I logistiknätverket i Expansiva Växjö har vi flera år samverkat för att utveckla Växjöregionen som ett starkt logistikläge. Detta arbete har varit framgångsrikt, både mätt som hur vi har stigit i officiella rankningar och mätt som den reella expansionen och nyetableringen av företag. Tunga argument för logistiketableringar är de uppenbara; hur infrastrukturen ser ut och var befolkningstyngdpunkterna ligger. Men hänsyn tas också till möjligheten att försörja regionen med kompetent arbetskraft. Att dra höghastighetsbanan i en östlig riktning genom orter med hög befolkningskoncentration, möjliggör effektiva flöden av både material och arbetskraft.

Ur ett universitetsperspektiv finns det naturliga fördelar att knyta ihop lärosätena i sydost med varandra, i form av enkel rörlighet och förutsättningar för erfarenhetsutbyten. Vi pratar om hela åtta universitet som tillsammans står för en stor del av forskning och utbildning i regionen, och de är därmed tydliga kompetensförsörjare för regionens företag.