Höghastighetsbanan

NYTTOANALYSEN

Sydöstra Sverige kan beskrivas som Kronobergs, Kalmar och Blekinge län, vilka tillsammans har cirka 600 000 invånare. Regionen kan också identiferas utifrån de lokala arbetsmarknadsregioner som knyts samman av hörnkommunerna Växjö, Älmhult, Karlskrona och Kalmar.

I slutrapporten finns ett kapitel som beskriver de olika nyttor som en höghastighetsbana medför. Det är Sweco, som på uppdrag av har för Nätverket Höghastighetsbanan, analyserat effekterna av en sträckning från Jönköping till Malmö via Växjö, Älmhult och Hässleholm. Särskilt fokus har lagts på kommunerna Växjö, Älmhult, Kalmar och Karlskrona. Här kan du läsa deras rapport, Nyttoanalys sydöstra Sverige, i sin helhet.

Analysen visar att nyttorna för arbetstillfällen motsvarar ungefär tre till fyra års sysselsättningstillväxt för Växjö och Älmhult, och för Karlskrona och Kalmar cirka 1,5-2 år respektive knappt ett års utveckling.

I Växjö och Älmhult finns en planberedskap för cirka 12 000 respektive omkring 3 600 tillkommande bostäder fram till år 2050 utöver vad som planeras utan den nya stambanan. Dessa tillkommande bostäder kan alltså härledas till höghastighetsbanan, kompletterande investeringar i anslutande banor samt ytterligare satsningar för att realisera nyttorna med den förbättrade tillgängligheten.

I Kalmar och Karlskrona finns ambitioner att bygga 10 000 respektive 5 000 bostäder fram till år 2040. Den förbättrade tillgängligheten ökar sannolikheten att ambitionerna infrias och kan innebära att vissa utvecklingsprojekt tidigareläggs.

A

B

 

Den nya stambanan och de anslutande regionala banorna ger dessutom tre viktiga nyttor för hela sydöstra Sverige och därmed för nationen i stort: 

1. Sydöstra Sverige kan utvecklas till en sammanhållen storregion med 600 000 invånare och stor utvecklingskraft.

2. Regionen stärks i sin roll som port för person- och godstransporter över Östersjön för att möta den kraftigt växande handeln med östra Europa.

3. Regionens samlade utbud av attraktioner, besöksmål och evenemang av högsta klass kan tillgängliggöras för fler människor, både invånare och besökare.

I Swecos rapport analyseras också de förutsättningar som legat till grund för Trafikverkets modellbedömningar av samhällsekonomisk nytta. Tre vidareutvecklingar av trafikering och infrastrukturella förutsättningar behandlas

  • US5A innebär ett centralt stationsläge i Älmhult och bättre koppling till det nya stationsläget Växjö Västra.
  • US5A Öst bygger på US5A och kompletteras med ett triangelspår förbi Jönköping och en ny genomgående linje Göteborg-Jönköping-Växjö-Malmö.
  • I US5A Regional reduceras restiderna mellan Växjö och Kalmar/Karlskrona till cirka 50 minuter, vilket kräver stora förbättringar av Kust till kust-banan. Blekinge kustbana utvecklas så att Karlskrona-Malmö får en restid på två timmar och en ny genomgående linje Kalmar-Växjö-Malmö via den nya stambanan etableras.

De tre alternativa scenarierna har analyserats utifrån den totala samhällsekonomiska nyttan för landet i stort samt för de tre storstadskommunerna.

C

Samhällsekonomisk nytta av höghastighetståg samt konsumentöverskott för de tre storstadskommunerna baserat på de olika sträckningarna söder om Jönköping.

 

Av tabellen framgår det ömsesidiga sambandet mellan den nya stambanan och den regionala, anslutande trafiken. Tillgänglighetseffekterna av höghastighetstågen sprids i regionen samtidigt som upptagningsområdet för den nya stambanan vidgas. Vidare gynnas Malmö kraftigt av att de regionala banorna byggs ut. Detta indikerar att den ökade tillgängligheten vidgar Öresundsregionen till att omfatta stora delar av sydöstra Sverige, vilket är en av de viktigaste nyttorna med den nya stambanan. Denna effekt gynnar hela Sydsverige och är beroende av en östlig sträckning av banan.

Det finns även möjlighet att kombinera scenarierna US5A Öst och US5A Regional i ett ”superalternativ” som kombinerar kort restid mellan ändpunktsmarknaderna med en sammanhållen storregion i sydöstra Sverige och en tätare koppling till Göteborgsregionen.

Baserat på de nya trafikscenarierna mäts den ökade tillgängligheten för de fyra kommunerna. Av tabellen nedan framgår att tillgänglighetsökningen är betydande.

Den ökade tillgängligheten i scenario US5A Regional ligger till grund för att beräkna produktivitetsökningen i ekonomin. Sambandet mellan befolkningstäthet och produktivitet är väl belagt inom forskningen. Produktivitetsökningen i form av ökad lönesumma kan användas både för att beräkna antalet tillkommande arbetstillfällen och näringslivsnyttan i form av avkastning till företagens ägare och långivare.

D
Antalet nådda arbetsplatser med kollektivtrafik inom 60 minuters restid från angivna tätorter och andelen fler nådda arbetsplatser jämfört med utan ny stambana (kolumn JA).