Höghastighetsbanan

Ökad utveckling och tillväxt

Det är hög tid att sydöstra Sverige får ta del av landets större satsningar på infrastrukturen, skriver Christina Mattisson, Regionstyrelsens ordförande i Region Blekinge.

Att få en östlig dragning av höghastighetsbanan är av största vikt för hela sydöstra Sveriges möjligheter att knytas samman för ökad utveckling och tillväxt. Det stärker Blekinges positioner och konkurrenskraft och höjer vår attraktivitet.

Den gemensamma OECD rapporten för Småland-Blekinge visar att brister i infrastrukturen, som har ett ursprung sen kalla krigets dagar, under lång tid har hämmat tillväxten i sydöstra Sverige. Vi har ingen järnväg längs ostkusten och förbindelsen till södra stambanan håller inte måttet när det gäller att skapa snabba restider.

Trots detta ser vi en utveckling i våra residensstäder och på andra orter med ett expansivt näringsliv. En östlig sträckning av en höghastighetsbana med bra tillgänglighet till stationslägen skulle hämta igen tidigare ”förlorade” år. Det finns en enorm potential i tillväxtmöjligheter med 600 000 invånare, som skulle få helt nya möjligheter att mötas genom sammankoppling i ett snabbare järnvägssystem. Ett effektivare resande utvidgar vår studie- och arbetsmarknadsregion och förbättrar företagens förutsättningar att hitta kvalificerade medarbetare.

Med vårt geografiskt strategiska läge, mitt i den växande Östersjöregionen, skulle också fler möten och affärsförbindelser kunna ske med andra EU länder via färjeförbindelserna i Blekinge.

När Södra stambanan och senare E4 anlades utgick man från en annan bild av planeringen än den vi har idag. Våra residensstäder Växjö, Kalmar, Karlskrona och Kristianstad ligger vid sidan av dessa stråk. Om vi planerar höghastighetsbanan utifrån perspektivet att länka samman städerna inbördes och med övriga Sverige i ett nytt järnvägssystem så skulle detta ge stora synergieffekter för ökad tillväxt. Pendlingsrelationerna skulle öka vilket ger företagen möjligheter att utöka sin verksamhet och nya skapas. Orter som idag har brister i diversitet, dvs. för lite mångfald av sysselsättningsmöjligheter, skulle kunna öka denna och därmed stärka utvecklingen.

Blekinge är ett fantastiskt kustlän. Det ger en bra grund för att bl. a skapa bostäder som blir attraktiva med kortare restider i vår del av landet och mellan oss och Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen.