Höghastighetsbanan

STATIONERNA

De nya stationslägena längs höghastighetsbanan i Växjö och Älmhult blir viktiga både ur lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. De kommer att hjälpa till att binda ihop södra och sydöstra Sverige och fungera som en hävstång i en redan expansiv region.

I kapitel 4 i slutrapporten redovisas en vision och strategi för hur kommunerna ska planeras och utvecklas utifrån höghastighetsbanan och stationslägena. Den nya höghastighetsbanan i kombination med Växjös goda förutsättningar och kompletterande satsningar gör att det är möjligt att fortsätta utvecklas i rollen som regional tillväxtmotor. För Älmhult är utvecklingen nära förknippad med IKEA, där höghastighetsbanan är avgörande för IKEAs framtida utvecklingsmöjligheter på orten.

I Växjö placeras stationen väster om staden och med de utbyggnadsplaner som finns kommer det att vara en naturlig och integrerad del i stadens utveckling.

Här kommer en stadsdel kunna byggas upp efter de behov som en höghastighetsbana medför. Verksamheter som vinner på närhet till nationella och internationella förbindelser kan lokaliseras hit samtidigt som attraktiva miljöer skapas för såväl resenärer som boende i området. Stationen och stadsdelen blir en naturlig del av Växjö.

20150909 Vaxjo photo matchup EH

Växjös utveckling är framtagen utefter en framskriven befolkningsprognos. Utbyggnadsområdena är anpassade för att klara av denna befolkningsökning, samt att fortsatt kunna bibehålla en planmässig beredskap. Efter att höghastighetsbanan och Växjö Västra har byggts upp kommer övervägande del av Växjös utveckling att ske i den nya stadsdelen. Växjö måste förbereda sig på att bli en stad med över 100 000 invånare och en bra förutsättning för att klara detta blir den nya höghastighetsbanan och stadsdelen kring den.

Skärmavbild 2015-09-10 kl. 13.09.40

Höghastighetsstationen kommer att vara navet i den nya stadsdelen och anledningen till att den finns till. Närmst stationen kommer attraktiva miljöer att byggas upp och det ska vara välkomnande att anlända till Växjö Västra. Det ska även vara smidigt att ta sig vidare och framförallt ska kopplingarna till resten av staden vara snabba, smidiga och naturliga. Stationsbyggnaden i sig kommer att hysa plattformar för både höghastighetsbanan och Kust till kust-banan med snabba och direkta förbindelser. Här kommer också finnas kommersiella verksamheter med stort utbud för att skapa en attraktiv och välkomnande miljö.

Skärmavbild 2015-09-10 kl. 12.55.04

Miljöerna kring stationen kommer att präglas av tät bebyggelse med hög andel verksamheter, vilket skapar en aktiv stadsdel. Angöringen till stationen med bil och buss kommer att ske söderifrån vilket skapar bilfria zoner där gående och cyklister prior

ÄLMHULT 

Stationen i Älmhult placeras centralt i samhället och skapar mycket hög tillgänglighet för orten och ett av Sveriges största företag.

Älmhult_HH_vy_bron_150824

 

Älmhult kommer att förtätas kraftigt och omvandlandet av tidigare industrimark blir centralt för ortens utveckling. En station i Älmhult kommer att öka attraktiviteten i en ort som har en av de viktigaste funktionerna inom svenskt näringsliv.

Höghastighetsbanan byggs i dagens läge för Södra stambanan vid Älmhults station. Södra stambanan flyttas västerut inom befintlig bangård. Södra stambanan och Höghastighetsbanan går parallellt norr om stationsområdet, där Höghastighetsbanan viker av åt öster med geometri för 320 km/h och genar lite genom kurvan. Där Höghastighetsbanan viker av åt öster återgår Södra stambanan till det befintliga läget för stambanan. Godsbangården flyttas söder om Älmhults station och förläggs i området mellan Södra stambanan och Höghastighetsbanan, med en ny utfart mot Olofström.

Spåren går i markplan genom hela Älmhult och Höghastighetsbanan utformas med genomgående spår i mitten och sidoplattformar. Totalt sett byggs fyra plattformar för stationen i Älmhult; de östra för höghastighetsstationen och de västra för Södra stambanan, en plattform är gemensam för båda banorna.
image

Strukturplanen har höjd för det tänkta bostadsbyggandet dels fram till år 2035 och dels fram till 2050. I framtagandet av planen har målsättningen varit att få så stort bostadstillskott som möjligt i ett stationsnära område. Samtidigt är Älmhult en ort där en relativt stor andel av de boende vill bo i egna hem. Planen innehåller därför denna typ av boende som då hamnar på längre avstånd från stationen men ändå inom cirka 10 minuters cykelavstånd. Strukturplanen innehåller knappt 3 000 bostäder fram till 2015 och knappt 4 500 bostäder fram till 2050. Det finns emellertid en flexibilitet och det finns framtaget möjligheter för ett högre antal bostäder, totalt cirka 7 500, om behov skulle uppstå. Det gör även att anpassning kan ske av olika områden på ett enklare sätt utifrån efterfrågan.