Höghastighetsbanan

Vår avsiktsförklaring

inläggsbild

Nätverket Höghastighetsbanan har bildats av kommunerna i Växjö, Kalmar, Karlskrona, Emmaboda, Nybro, Lessebo, Alvesta och Älmhult tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Målet är att höghastighetsbanan ska få en östlig sträckning från Malmö via Hässleholm, Älmhult och Växjö vidare upp mot Jönköping. Nätverket samordnas av Växjö kommun.

Den framtida sträckningen av höghastighetsbanan genom Småland och in i Skåne är en avgörande fråga för södra och sydöstra Sverige. Vi välkomnar satsningen på höghastighetståg och ser det som angeläget att en framtida sträckning skapar största möjliga samhällsekonomisk nytta och största möjliga potential för framtiden, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Vi vill därför förorda en sträckning som går via Hässleholm och därefter via Älmhult till Växjö och vidare mot Jönköping.

En sträckning från Hässleholm via Älmhult och Växjö upp till Jönköping är av stor vikt för hela sydöstra Sverige. Genom en östlig sträckning genom Hässleholm och Småland knyts Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola ihop med universitetet i Lund där ESS och MAX IV byggs, och med högskolorna i Malmö, Kristianstad och Jönköping. När ett effektivt resande underlättas förbättras företagens förutsättningar att hitta kvalificerad arbetskraft. Arbetsmarknads-regionerna knyts närmare samman. När kapacitet frigörs för mer godstrafik på Södra Stambanan gynnar det regionens redan exportintensiva näringsliv.

Sverigeförhandlingen öppnar upp för det största samhällsbyggnadsprojektet i vår tid. Sydöstra Sverige har nu en unik chans att skapa hållbara förutsättningar för vår regions långsiktiga utveckling. Detta kräver i sin tur ett starkt samarbete mellan kommuner, lärosäten och näringsliv.

Vi ska därför;

  • Skapa ett starkt nätverk för informationsutbyte och dialog,
  • Leverera ett sammanhållet beslutsunderlag för den sydöstra regionen,
  • Ta fram ett gemensamt synsätt för medfinansiering och förskottering inför kommande förhandlingsprocess med Sverigeförhandlarna,
  • Aktivt involvera och samarbeta med regionens näringslivsföreträdare i syfte att stärka argumentation och kommunikation gentemot Sverigeförhandlarna,
  • Ta fram kommunikationsstrategi och genomföra riktade informationsinsatser där möjligheter och vinster av sträckningen lyfts fram och kommuniceras.

Bo Frank (m) Växjö
Per Ribacke (s) Alvesta
Ingemar Almqvist (s) Älmhult
Lena Wallentheim (s) Hässleholm
Christina Davidson (c) Nybro
Ann-Marie Fagerström (s) Emmaboda
Monica Widnemark (s) Lessebo
Patrik Hansson (s) Karlskrona
Johan Persson (s) Kalmar